Vaasan seudun Parkinson-yhdistys ry

Toimintakertomus vuodelta 2018

  1. Yleistä

Yhdistys on toiminut Vaasan sairaanhoitopiirin alueella yhdessä aluekerhon Vaasan Parkinson-kerhon kanssa linkkinä Parkinson-liitto ry:een (entinen Suomen Parkinson-liitto ry) ja Pohjanmaan Yhdistykset ry:een ( entinen Vaasan seudun yhdistykset ry), joka on alueemme vammais- ja potilasjärjestöjen sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteenliittymä.

Yhdistys ja kerho toimivat tiiviissä yhteistyössä. Hallituksen kokouksissa käsitellään myös kerhon tapahtumat ja toiminta. Kerhon toimijat kuuluvat myös yhdistyksen hallitukseen.

Jäsenistö muodostuu Vaasan sairaanhoitopiirin alueella asuvista suomenkielisistä Parkinsonin tautia sairastavista ja heidän läheisistään.

Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 119

Jäsenmäärän pysyminen vakaana ja yhdistyksiltä ja säätiöiltä saadut avustukset, ovat luoneet taloudelle pohjan. Eri tilaisuuksiin on ollut myös aina omavastuuosuus.

2. Yhdistyksen toimintaa

Yhdistyksen hallituksen kokoukset pidettiin puheenjohtajan Vaasan käyntien yhteydessä. (puheenjohtaja asuu Kaarinassa nykyään)

Puheenjohtaja laatii esityslistan, joka on nähtävissä kotisivulla hallituksen toimijoille.

Käsiteltäviä asioita ovat:

-jäsenasiat

-talous

-tapahtunutta kerhossa, yhdistyksessä, liitossa

-tulevat tapahtumat kerhossa

-tulevat tapahtumat yhdistyksessä

-tulevat tapahtumat liitossa,

-liikunta

-mahdolliset muut asiat.

Hallituksen kokouksissa päätetään kerhon ja yhdistyksen tapahtumista ja henkilöiden osallistumisista eri tilaisuuksiin.

Yhdistys on yhdessä kerhon kanssa esittäytynyt tai osallistunut edustajineen mm. seuraaviin tilaisuuksiin:

17.3.2018

Oli yhdistuksen 8:s vuosikokous.

Kokouksen jälkeen oli uuden hallituksen järjestäytymiskokous.

Paikka VSY:n toimipaikka Korsholmanpuistikko 44 Vaasa

11.4.2018

Maailman Parkinson-päivän luento ke 11.4.2018 klo 17.00-19.00
Erityisosaamiskeskus Suvituulessa, Suvilinnantie 2, 20900 Turku. Raimo paikalla

Parkinson-viikolla 9.-1 5.4.201 8 yhdistyksemme sai mukavasti näkyvyyttä

mm. Radio Vegassa Tuijan ja John Nordbladin (pj. Botnia Parkinson förening)

haastattelulla, Johnin haastattelulla Vasabladetissa, Tuijan

mielipidekirjoituksella Pohjalaisessa ja Vaasan lkkuna -lehden ja Mega-lehden

jutuilla, jossa vierailtiin Bock'silla Parkinsonin tautia sairastavan

Jan Bruunin taidenäyttelyssä.

14.4.2018

Suomen Parkinson-liitto ry:n sääntömääräinen kevätliittokokous.
Sokos Hotel Presidentissä, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki.

Raimo ja Tuija kokousedustajina

17.5.2018

Vierailu KYRÖ DISTILLERY COMPANY

Tilaisuus jouduttiin peruuttamaan, koska osalistujia oli liian vähän

07.6.2018 klo 11-15

Kesäjuhla pidettiin Koivulassa. Tarjolla ruokaa, kahvia, kakkua ja yhdesäoloa.

Botnia Parkinson föreningen oli kutsuttu vieraaksi.

Hallituksen ja toimijoiden perinteinen lounas 6.6.2018

Tuija on valittu Vaasan Seudun Yhdistykset ry:n juhlatoimikuntaan

Järjestö 2.0 ohjausryhmä on valinnut Tuijan haastateltavaksi aiheena

"Mitä odotuksia Pohjan maan järjestötyöstä yhdistyksem me näkökulmasta".

17.11.2018 Turun Parkinson-yhdistyksen 30-vuotisjuhla 16.11. Suomen Parkinson-liiton sääntömääräinen syysliittokokous. Osallistujat Tuija (liiton varapuheenjohtaja) Liittokokousedustajat Raimo ja Alli

Liiton toiminnanjohtaja Hanna Mattila ja järjestösuunnittelija Lyyli Heikkinen

vierailivat Vaasassa 10.10.2018

30.11.2018

Pikkujoulujuhla, ravintola Kolme Kupolia, Vaasa

3. Toiminnan kehittäminen

Toimita on vähän hiipumaan päin. Jäsenmäärä on hieman kasvanut, mutta uudet jäsenet eivät ole osallistuneet toimintaan. Samaan aikaan vanhimpia jäseniä on jäänyt pois toiminnasta.

4. Yhdistyksen päätöksenteko

Yhdistyksen päätöksenteko tapahtui hallituksen kokouksissa ja vuosikokouksessa.

Yhdistyksen hallitus kokoontui kuusi kertaa vuoden aikana. Vuosikokous oli maaliskuussa. Vuosikokouksen jälkeen uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksen.

Yhdistyksen 8. vuosikokous pidettiin 17.03.2018 Korsholmanpuistikko 44.

Läsnä: Raimo Kytömäki, Tuija Vuorinen, Alli Vaaranmaa, Jouko Karjala, Eero Kauppinen, Eila Kultti, Merja Poutanen, Heikki Poutanen, Erkki Niemi, Marjut Ruohoniemi, Erkki Hakala, Pekka Viita-aho, Marita Viita-aho, Tulle Törmä, Tuula Einola

Alustus: Tuijan puheenvuoro. Katse eteenpäin, vaikeasta sairaudesta huolimatta.

Yhdistyksen puheenjohtaja Raimo Kytömäki avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Kytömäki ja sihteeriksi Tuula Einola. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouko Karjala ja Tulle Törmä, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

Hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös (liite 1), joka sisältää toimintakertomuksen (liite 2) ja toiminnantarkastuskertomuksen (liite 3).

Vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Vahvistettiin hallituksen Suomen Parkinson-liitolle syksyllä toimittama toimintasuunnitelma (liite 4) ja talousarvio (liite 5) vuodelle 2018.

Vahvistettiin hallituksen Suomen Parkinson-liitolle tammikuussa ilmoitetut jäsenmaksut vuodelle 2018 seuraavasti (suluissa entinen maksu):

  • Potilas 25 euroa (25 euroa)

  • Omainen 20 euroa (20 euroa)

  • Kannattajajäsen 50 euroa (50 euroa)


Kerhotukea päätettiin korottaa 600 (400) euroon vuodessa.


Hallituksen kokoonpano on:

  • Raimo Kytömäki, puheenjohtaja

  • Tuija Vuorinen, varapuheenjohtaja

  • Jouko Karjala, hallituksen jäsen

  • Eero Kauppinen, hallituksen jäsen

  • Heikki Poutanen, hallituksen jäsen

  • Alli Vaaranmaa, hallituksen jäsen

Toiminnantarkastajaksi valittiin Eila Kultti ja

varatoiminnantarkastajaksi Henrik Gahmberg vuodelle 2018.


Puheenjohtaja Raimo Kytömäki ja hallituksen jäsen Alli Vaaranmaa valittiin edustamaan Vaasan seudun Parkinson-yhdistystä Suomen Parkinson-liiton kevät- ja syysliittokokouksiin. Tuija Vuorinen osallistuu kokouksiin Suomen Parkinson-liiton varapuheenjohtajan ominaisuudessa.

5. Tiedottaminen

Yhdistyksen tiedotuskanavat ovat yhdistyksen kotisivut, paikalislehdet, sähköposti sekä kirjeposti (vain vuosikokous).

Kotisivujen vastaava on Raimo Kytömäki.

Yhdistys on jakanut tiedotteitaan sekä liiton Parkinson Postia -lehteä neurologian

poliklinikalle, neurologian vuodeosastolle, yksityisille lääkäriasemille jne. Tätä jakelua voisi

edelleenkin tehostaa.

6. Loppulause

Vuoden toiminta on ollut vähän hiipuvaa. Osallistujia on tilaisuuksissa ollut vähemmän kuin edellisenä vuotena. Muutama tilaisuus jouduttiin perumaan, kun ei ollut osallistujia riittävästi.

Yhdistykselle pitää löytää uusi puheenjohtaja, koska nykyinen on siirtynyt Kaarinaan.

Hallituksen työskentely on tapahtunut puheenjohtajan Vaasassa käyntien yhteydessä.

SOTE ei vielä tullut valmiiksi ja sen vaikutukset tullaan näkemään vasta seuraavalla hallituskaudella.

Jatkossa pitää saada aktivoitua uusia jäseniä yhdistyksen ja kerhon toimintaan.

Yhteistyön jatkamista- ja kehittämistä Botnia Parkinson förening rf:n kanssa.

Raimo Kytömäki    Kaarina 20.2.2019

Puheenjohtaja