Säännöt

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS VAASAN SEUDUN PARKINSON-YHDISTYS SÄÄNNÖT 15.12.2009

Yhdistysrekisteri

1. Nimi, toiminta-alue ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vaasan seudun Parkinson-yhdistys
Yhdistyksen toiminta-alueena on Vaasan sairaanhoitopiirin alue ja siellä alueen suomenkieliset jäsenryhmät.
Yhdistyksen kotipaikka on Vaasa.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • toimia Parkinsonin tautia tai siihen läheisesti liittyviä liikehäiriösairauksia sairastavien, heidän läheistensä ja heidän hyvinvoinnistaan kiinnostuneiden tahojen yhdyssiteenä ja tukiyhdistyksenä
 • aktivoida sairastavia toimimaan omien asioidensa puolesta
 • helpottaa liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä asemaa
 • edistää liikehäiriösairauksia sairastavien lääkinnällistä ja sosiaalista kuntoutusta ja huoltoa
 • lisätä sairastavien ja heidän läheistensä tietoa liikehäiriösairauksista ja niiden hoito- ja tutkimusmahdollisuuksista
 • antaa jäsenistölleen tarpeellista vertaistukea sekä ylläpitää liikunta- ja virkistystoimintaa
 • lisätä liikehäiriösairauksia koskevaa tietoa yhteiskunnassa
 • vaikuttaa siihen, että liikehäiriösairauksien aiheuttamat ongelmat tulevat otetuiksi huomioon yhteiskunnallisessa päätöksenteossa
 • avustaa ja ohjata yhdistykseen kuuluvia aluekerhoja

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • toimii yhteistyössä viranomaisten, muiden yhdistysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden kanssa
 • avustaa jäsenistöään perustamaan rekisteröimättömiä aluekerhoja ja toiminnallisia jaostoja
 • järjestää kokouksia sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia
 • antaa tietoja, neuvoja ja tukea sairastuneille ja heidän läheisilleen
 • järjestää jäsenistölleen vertaistukitilaisuuksia, liikuntaa ja virkistystoimintaa
 • tekee edunvalvontatyötä yhdessä alueensa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijoiden ja muiden tahojen kanssa
 • tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa tarkoitustaan varten tarpeellista kiinteää omaisuutta
 • perustaa rahastoja
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, yleisiä varainkeräyksiä, juhlia ja muita yleisötilaisuuksia
 • voi anoa valtiolta, kunnilta ja muilta tahoilta tukea toiminnalleen


3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä liikehäiriösairautta sairastava henkilö, hänen läheisensä tai muu henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Liittyessään yhdistykseen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa vuoden sisällä maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, vaikeuttanut sen päämäärien toteuttamista tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Liittymismaksua ei peritä.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa jäsenistöstä valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi-neljä (2-4) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus ylläpitää yhdistyksen luottamuksellista jäsenluetteloa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajalla ja -jäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi
 9. valitaan hallitukseen neljä (4) muuta jäsentä kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle siten, että hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa. Ensimmäisenä kautena erovuoroon tulevat jäsenet valitaan arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan.
 10. valitaan vuodeksi yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 11. valitaan edustajat liittokokoukseen
 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 13. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.